ALGEMENE VOORWAARDEN van: 

Bookaball Exploitatie BV, h.o.d.n. bookaball 

Egelenburg 2 - 1081 GK - Amsterdam

KvK.nr. 89584945

Tel. 020-3704633

Email [email protected]

Art. 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst bookaball, hierna ‘Dienst’, welke bestaat uit het aanbieden van een reserveringssysteem ten behoeve van de partij die een baan verhuurt, hierna ‘Verhuurder’, aan de persoon die deze dienst van de Verhuurder wenst af te nemen, hierna ‘Speler’.

1.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden vertalingen in gebruik zijn, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

Artikel 2 VERPLICHTINGEN BOOKABALL 

2.1 Bookaball stelt met de Dienst haar platform ter beschikking aan Speler en Verhuurder, waarmee Speler één of meerdere diensten of producten van Verhuurder kan reserveren en betalen. De verplichting van bookaball bestaat uit het ter beschikking stellen van het platform aan Speler en Verhuurder, het ontvangen en verwerken van de reservering, het ontvangen van de daarmee gemoeide betaling door de Speler, het communiceren van de reservering van de Speler aan Verhuurder en het ter beschikking stellen van de door Speler verrichte betaling aan Verhuurder. Deze Algemene Voorwaarden voorzien uitsluitend in spelregels die zien op deze relatie tussen Bookaball en de Speler.

2.2 Aldus ontstaat via het platform van Bookaball een overeenkomst tussen Speler en Verhuurder, hierna ‘de Overeenkomst’. Bookaball bemiddelt slechts en is geen partij bij deze Overeenkomst. Dat betekent dat de Speler een klacht terzake de kwaliteit van de Overeenkomst of een uit de Overeenkomst voortkomende schadevordering uitsluitend kan richten aan Verhuurder.

Artikel 3 VERPLICHTINGEN SPELER

3.1 De Speler verkrijgt na registratie het recht gebruik te maken van het platform en de gewenste diensten of producten van Verhuurder te reserveren. De Speler verplicht zich ertoe diens registratie correct en naar waarheid uit te voeren en zal geen misbruik of anderszins op oneigenlijke wijze gebruik maken van diens registratie en/of het platform van bookaball. 

3.2 Speler is direct en van rechtswege in verzuim indien hij enige verplichting die ontstaat uit hoofde van deze Overeenkomst niet of deels niet nakomt. Bookaball heeft in dat geval, maar ook indien zij voorziet dat een Speler zijn verplichtingen mogelijk niet na zal komen, het recht om passende maatregelen te nemen. Deze kunnen onder meer bestaan in het beperken van de toegang voor de Speler tot het platform en/of het opschorten van haar verplichtingen jegens Speler, zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht is. 

Artikel 4 DE OVEREENKOMST TUSSEN SPELER EN VERHUURDER

4.1 De Overeenkomst tussen Speler en Verhuurder komt tot stand conform de door Verhuurder in diens Algemene voorwaarden beschreven wijze.

4.2 Binnen vierentwintig (24) uur na een (online) reservering ontvangt de Speler een e-mail met een boekingsbevestiging, welke dient als bewijs van de boeking. De Speler is gehouden de boekingsbevestiging te controleren en Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten in deze reservering. 

4.3 De Speler is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd voor de reservering. Deze wordt vooraf betaald via het platform van bookaball door middel van de door bookaball gehanteerde gangbare betaalmethoden. 

4.4 Voor eventuele aanvullende diensten kan door Verhuurder ter plekke een extra vergoeding worden gevraagd.

4.5 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of No-Show, zijn door de Speler verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

4.7 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Speler niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Verhuurder jegens de Speler.

4.8 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Verhuurder van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Speler niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Verhuurder worden gebracht.

Artikel 5 ANNULERING DOOR DE SPELER

5.1 Annulering door de Speler dient te geschieden via het platform van bookaball en geschiedt volgens de voorwaarden van de Verhuurder. De toepasselijke voorwaarden zijn afhankelijk van de Verhuurder waar de reservering voor is gemaakt en kunnen daarom variëren. Aan een mondelinge Annulering kan de Speler geen rechten ontlenen.

5.2 De Speler is in alle gevallen van niet verschijnen zonder tijdige annulering verplicht de overeengekomen dienst te betalen.

Artikel 6 KLACHTEN 

6.1 Eventuele tekortkomingen in de werking of afrekening terzake de door bookaball geleverde Dienst dienen door de Speler binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan bookaball ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan bookaball gerechtigd is om reclamaties dienaangaande niet in behandeling te nemen. De Speler kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving later plaatsvindt dan twee werkdagen.

6.2 Bookaball zal ingediende klachten adequaat behandelen en de Speler over de afwikkeling informeren. 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Bookaball kan slechts aansprakelijk zijn voor gebreken in de door haar geleverde Dienst, voorzover gebreken aan haar schuld te wijten zijn en de Speler hierdoor schade lijdt. De aansprakelijkheid van bookaball is in alle gevallen beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag waartoe de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van bookaball in het betreffende geval dekking biedt. Biedt deze verzekeraar om wat voor reden geen dekking, dan is de aansprakelijkheid van bookaball beperkt tot het bedrag dat met de betreffende reservering waaruit de schade voortkwam gemoeid is.  

7.2 Bookaball is nimmer aansprakelijk voor schade die de Speler lijdt als gevolg van een aan Verhuurder danwel aan Speler toe te rekenen oorzaak. Bookaball verwijst dienaangaande naar mogelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Verhuurder in diens  algemene voorwaarden. De Speler is ermee bekend dat deelname een goede gezondheid vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt. Speler speelt op eigen risico.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1 Bookaball is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden alle voorziene of onvoorziene omstandigheden verstaan die niet in de invloedsfeer van bookaball vallen, zoals doch niet uitsluitend: (a) weersomstandigheden, (b) problemen bij en/of ernstige verstoringen bij toeleveranciers zoals nutsbedrijven, (c) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (d) werkstaking, (e) ziekteverzuim van personeel, (f) Pandemie/epidemie, etc.

8.2 In geval van overmacht heeft bookaball de keuze diens verplichtingen op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Speler heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Speler bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Verhuurder gerechtigd is voor de reeds verrichte Diensten een factuur te sturen. 

Artikel 9 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Bookaball gebruikt de verkregen persoonsgegevens van Speler ter uitvoering van de uitvoering van haar Dienst. Zij verstrekt daartoe onder meer de persoonsgegevens van de Speler aan Verhuurder. Zowel bookaball als Verhuurder worden ten aanzien van Speler aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG 

9.2 Ten aanzien van de wijze van verwerking van persoonsgegevens van de Speler door bookaball verwijst zij naar haar privacy statement. Bookaball zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.

Artikel 10 WIJZIGINGEN 

10.1 Bookaball is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. 

10.2 In geval van nietigheid of vernietiging door de Speler van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling. 

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook die naar aanleiding van de door bookaball geleverde Dienst zullen ontstaan tussen bookaball en de Speler, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam.

Cookies

We use cookies on our website to provide you with the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.

More info